دیروز مطلع شدیم‌ لیدر بزرگ بازاریابی شبکه ای و بیز به علت ایست قلبی جان خود را از دست داد. برای خانواده این بزرگوار‌ از خدا طلب صبر‌می کنیم! ایشالله که روحش قرین‌رحمت الهی باشد. ۵شنبه ۷ دی خاموش شد این مرد بزرگ. تسلیت به بازایابی شبکه ای ایران.