سوال: چرا باید هدف داشته باشیم؟ پاسخ: خیلی از افراد هنوز لزوم داشتن هدف در زندگی‌ و نمی دانند به خاطر همین هست‌ که هدفی ندارند در زندگی. همیشه صحبت شده که باید هدف داشته باشید اما‌ کمتر راجع به این موضوع که دلیل اصلی هدف داشتن چیست صحبت شده که در این‌ پست به شما توضیح می دهم.